بوستان
شاخص‌های بخش

مولکولی آزمایشگاه بوستان

تنوع قابل توجه در تست‌های ملکولی که در کشور و حتی کشورهای منطقه کم نظیر است

همکاری معتبر دو کمپانی دارویی بین‌المللی برای پایش و انجام آزمایش بدخیمی خونی و کولورکتال

نظارت بر کیفیت انجام آزمایش با توجه به کنترل کیفی داخلی و خارجی

استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو

سرعت در انجام آزمایش‌ها