بوستان
شاخص‌های بخش

نمونه گیری آزمایشگاه بوستان

استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو

نظارت بر کیفیت انجام مراحل نمونه‌برداری با توجه به دستورالعمل‌های استاندارد

بهره‌مندی از کارکنان با تحصیل کرده و مجرب و کاربلد

استفاده از سیستم‌های نمونه‌گیری روز دنیا

بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا

سرعت در انجام نمونه‌برداری