بوستان
شاخص‌های بخش

پاتولوژی آزمایشگاه بوستان

استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو

نظارت مستمر بر کیفیت انجام آزمایش با توجه به کنترل کیفی داخلی و خارجی

بهره‌مندی از کارکنان با تحصیل کرده و مجرب و کاربلد

بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا

سرعت در انجام آزمایش‌ها